Blogovi

Prestao vam je radni odnos na određeno vrijeme samo zbog trudnoće: Kako se možete zaštiti koristeći Zakon o zabrani diskriminacije?

prije 7 mjeseci, 1 sedmica

Ima previše dokaza da poslodavci zloupotrebljavaju ranjivi položaj roditelja, posebno majki, i da koriste planiranje porodice i trudnoće za raskid ugovornog odnosa.

Tom prilikom se posebno koristi institut radnog prava a posebno ugovor o radu na određeno. Ugovor o radu na određeno je zakonit institut koji je namijenjen za angažman radnika/ca na kraće vrijeme i omogućava određenu fleksibilnost i radnicima i poslodavcima. Međutim, istek ugovora o radu na određeno vrijeme te trenutak nuđenja novog ugovora o radu na određeno vrijeme predstavlja rizičan momenat za obje strane, za poslodavca je neizvjesno da li će radnik/ca prihvatiti novi ugovor a za radnika/cu je neizvjesno da li će se ugovor ponuditi.

U momentu trudnoće rizik je za radnicu je posebno izražen jer ne postoje zakonske garancije koje bi osigurale nastavak radnog odnosa, što je i logično kada se uzme u obzir svrha ugovora o radu na određeno.

Međutim to ne znači da poslodavac koji propusti da ponudi novi ugovor o radu na određeno osobi samo zbog trudnoće ne čini diskriminaciju. Iako se na prvu ruku čini da takvo ponašanje nije zabranjeno (i zaista nije nigdje eksplicitno navedeno), dosadašnja sudska praksa potvrđuje da se radi o diskriminaciji na osnovu spola/trudnoće u pristupu zaposlenju.

Šta je potrebno da bi se zaista dokazala diskriminacija u ovim situacijama?

Potrebno je dokazati na prethodne ugovorne odnose na određeno kod tog poslodavca kao i činjenicu da se novi ugovor na određeno nije ponudio kada je radnica bila u drugom stanju (i što je poslodavac znao). To je dovoljno da poslodavac bude primoran da dokazuje da trudnoća radnice nije imala veze sa odlukom da se ne ponudi novi ugovor o radu na određeno. Objektivni razlozi koji bi se trebali dokazati bi mogli biti: neobavljanje radnih zadataka, teže povreda radnih dužnosti, prestanak rada poslodavca i/ili prestanak potrebe za tim radnim mjesto. Ali te objektivne razloge poslodavac mora dokazati u suprotnom će izgubiti spor.

Kako se ostvaruje zaštita u ovakvim situacijama?

Prije svega se možete obratiti poslodavcu i zahtijevati novi ugovor o radu na određeno. Ukoliko se ne udovolji sa takvim zahtjevom, možete podnijeti tužbu sudu opće/osnovne nadležnosti u skladu sa Zakonom o radu ili sa Zakonom o zabrani diskriminacije ("Službeni glasnik BiH", broj 59/09i 66/16) tražeći da se utvrditi diskriminacija vodeći se elementima iznad.

Šta možete zahtijevati?

Prije svega da sud utvrdi diskriminaciju, naknadu štete: izmaklu dobit (plate i doprinose) ali i nematerijalnu štetu.

Par savjeta za kraj

Ako se odlučite za tužbu, obavezno potražite pravnu pomoć.

Razmislite o svojim šansama za uspjeh: ako smatrate da je propuštanje da se ponudi novi ugovor na određeno vrijeme uzrokovano samo vašom trudnoćom Vaše šanse za uspjeh, sa odgovarajućom pravnom pomoći, su velike.

Nuđenje novog ugovora o radu na određeno zaposlenicima (pa čak i kada su u drugom stanju) nije obaveza poslodavca, zato razmislite da li postoje drugi razlozi zbog takve odluke koji nemaju veze sa trudnoćom.

 

Autor: Adnan Kadribašić

Komentari (0)