Obuka: Jačanje političkih kompetencija i organizovanje javnih kampanja

Ukratko o obuci

Obuka je namijenjena osobama (ženama i muškarcima) koje su politički aktivne ili koje žele biti politički angažovane za djelovanje u smislu održivog razvoja koji uključuje i djelovanje za ravnopravnost spolova. Pretpostavka je da će osobe koje žele pratiti ovu obuku biti osobe koje imaju iskazan interes za razvoj političkih vještina.

Program obuke je kreiran na osnovu nalaza Procjene potreba za obukama koja je potvrdila da među ženama i muškarscima postoji volja za razvoj znanja i kompetencija na teme modula Političke kompetencije i Planiranja i finansiranja kampanja. Procjena potreba je preporučila da obuka bude prilagođena prosječnom nivou znanja ispitanica/ka, što je bilo osnovno usmjerenje tima koji je radio na izradi ovog kurikuluma.

Ciljevi i sadržaj obuke

Cilj ove obuke jeste da osigura da učenici dobiju potrebna znanja i vještine iz dva modula:

  1. MODUL: Političke kompetencije,

  2. MODUL: Planiranje i finansiranje kampanje

Program obuke i dostupne materijale izrađen je u sklopu projekta “Žene na izborima u Bosni i Hercegovini” kojeg finansira Švedska a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH), a pripremio ih je “Lucid Linx” Sarajevo.

Komentari