Mirela Mujagić

Mirela Mujagić, Bihać

Liderke Foruma za razvoj

 

Rezime:  Ja sam Mirela Mujagić, magistar sam psiholoških nauka, doktorantkinja na Fakultetu kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija, Univerziteta u Sarajevu.

Iskustvo: 

30. 04. 2014 – trenutno Kantonalni sud u Bihaću; Stručni savjetnik za podršku svjedocima – psiholog; Pružanje psihološke podrške svjedocima i žrtvama prije, za vrijeme i nakon svjedočenja u svim vrstama krivičnih djela, procjena potreba svjedoka/žrtava s ciljem implementiranja pristupa usmjerenog na potrebe svjedoka/žrtve, uspostavljanje kontakta s relevantnim institucijama sistema i saradnja sa civilnim društvom u pružanju podrške. Poseban akcenat na rad sa maloljetnim žrtvama/svjedocima shodno specifičnosti njihovog razvojnog perioda i vulnerabilnosti.

2016 – trenutno PZU „Poliklinika Muminović“ Bihać; psiholog; Psihoterapija, psihološko savjetovanje, psihodijagnostika.

Decembar 2018 – novembar 2019 UNFPA i MDM; psiholog; Pružanje psihosocijalne podrške ženama i djevojčicama – migranticama, prvenstveno žrtvama rodno zasnovanog nasilja, ali i onim koje su doživjele različite oblike traumatskih iskustava.

2008. – 2014. JP „RTV Bihać“; direktorica; Odgovorna za vođenje kompanije, ljudske resurse, komunikaciju sa osnivačem i osnivačkim tijelima, financijske tokove novca, unapređenje rada, racionalno upravljanje resursima, te prvostepena odgovornost za upravljanje procesom proizvodnje programa.

2008. – 2008. JU „Mješovita elektrotehnička i drvoprerađivačka srednja škola“ Bihać; školski psiholog; Rad sa učenicima u rješavanju izazova specifičnih za njihovu dobnu skupinu; psihološko savjetovanje, krizno savjetovanje, profesionalna orijentacija. Rad sa nastavnim osobljem na unapređenju nastavnih metoda i sadržaja kao i na unapređenju komunikacije u svim pravcima.

2008. – 2010. UG „Korak“ Bihać, Predsjednica udruženja; rad sa mladima na temama od njihovog interesa, na unapređenju mentalnog zdravlja i sl.

2008. – trenutno. UG „PsihoGenesis“ USK, konzultantica udruženja, rad sa vulnerabilnim kategorijama, psihološko savjetovanje, terapija, organizovanje radionica za osnaživanje.

2008. – 2002. ACNielsen Research Pty Ltd, Melbourne, Australia; Projekt menadžerica; Odgovorna za veliki broj kvalitativnih i kvantitativnih istraživačkih projekata od dizajna, implementacije, analize do prezentacije rezultata.

Obrazovanje: 

  1. – trenutno Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Univerzitet u Sarajevu – Doktorantkinja
  2. Filozofski fakultet, odsjek psihologija, Univerzitet u Banja Luci – Magistar psiholoških nauka
  3. LaTrobe University, Melbourne, Australia – Bachelor of behavioural science – honours
  4. RMIT University, Melbourne, Australia – Bachelour of applied science (psychology)

Vještine: Stalni sudski vještak psihološke struke. Psihoterapeut u superviziji. Savjetnica za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja pri Kantonalnom sudu u Bihaću.

Izvanredne komunikacijske i prezentacijske vještine

Aktivan rad i suradnja sa lokalnim nevladinim sektorom („Atlantska inicijativa“ Sarajevo, MFS „EMMAUS“ Doboj Istok, „Žene sa Une“ Bihać, „Dječiji osmijeh“ Bužim, „PsihoGenesis“ Bihać i dr.)

Konzultant brojnih međunarodnih organizacija (OSCE, IOM, UNICEF, UNFPA i dr.).

Edukator Centra za edukacije sudija i tužioca FBiH.

 

Interesovanja: Profesionalni interes: Rad sa vulnerabilnim osobama – unapređenje mentalnog zdravlja i pružanje psihosocijalne podrške, forenzička psihologija. Lični interes: putovanja i socijalizacija.

 

Kontakt podaci: 

poprzenovicm@gmail.com

Komentari