Marijana Kapović Solomun

Marijana Kapović Solomun, Banja Luka

Liderke Foruma za razvoj

 

Rezime:  Dekanesa sam Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci od 2021. godine, u zvanju sam vanrednog profesora. Trenutno sam angažovana na projektima koji se odnose na oblast održivosti prirodnih resursa i degradacije zemljišta. Zainteresovana sam za unapređenje sopstvenih znanja i vještina u cilju aktivnijeg učešća u političkom životu kako bih koristeći svoje iskustvo doprinijela boljitku i kvalitetu života stanovništva i šire društvene sredine.

Iskustvo: 

2022-  Član Međunarodnog savjetodavnog odbora eksperata za planiranje korišćenja zemljišta imenovana od strane ELD, WOCAT, UNCCD, GEO-LDN and FAO.

2021-    Predsjednica Savjeta za šumarstvo Republike Srpske, imenovana od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske

2021-    Dekan Šumarskog fakulteta, Univerziteta u Banjoj Luci

2020- Profesor sa nepunim radnim vremenom, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

2020 - Imenovani Član Radne grupe za donošenje propisa iz oblasti zemljišta, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske

2019 – 2023     Član  Savjeta za nauku Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske

2019 – 2023     Član  Programskog Komiteta ispred Bosne i Hercegovine u EU programu Horizont 2020 za program klimatske promjene, životna sredina, efikasnost resursa i sirovi materijali, Vlada Republike Srpske, Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske

2019 – 2023     Član Komisije za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske

2019 – Vanredni profesor, Univerzitet u Banja Luci, Šumarski fakultet

2018 – 2022     Science Policy Interface Member, United Nations Convention to Combat Desertification

2017 - 2021       Prodekan za naučnoistraživački rad, Univerzitet u Banja Luci, Šumarski fakultet

2016 - Ekspert predstavnik akademske zajednice, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, BiH

2013 - 2019      Docent, Univerzitet u Banja Luci, Šumarski fakultet

2013-2017         Šef Katedre za silviekologiju na Šumarskom fakultetu Banja Luka, Univerzitet u Banja Luci, Šumarski fakultet

2012-2016         Savjetnik za lokalni razvoj, Opština Sokolac, Republika Srpska, BiH

2009-2013       Viši asistent, Univerzitet u Banja Luci, Šumarski fakultet

2006-2009      Asistent, Univerzitet u Banja Luci, Šumarski fakultet

 

Međunarodno radno iskustvo

2022 -               IPBES Leading author of the thematic assessment of the interlinkages among biodiversity, water, food and health (nexus assessment).

2020    Ko-predsjedavajuća Medjunarodnog Tehničkog Panela za zemljište (ITPS) zajedno sa eminentnim profesorom Rattanom Lal, nominovana od strane UNCCD SPI

2020 – 2022   Član Međuvladine radne grupe za sušu, United Nations Convention to Combat Desertification

2020    Međunarodni recenzent za publikaciju FAO. 2020. Technical specifications and country guidelines for Global Soil Organic Carbon Sequestration Potential Map (GSOCseq). Rome nominovana od strane UNCCD SPI

2019 – 2020     Nacionalni ekspert za izradu Plana upravljanja sušom u Republici Srpskoj (BIH), UNCCD

2018 – 2022     Član Naučnog tijela UN Konvencije United Nations Convention to Combat Desertification, Science and Policy Interface (UNCCD SPI Scientific Body)

2017 – Međunarodni recenzent Saveta za upravljanje šumama (FSC)

2016 -2018       Konvencija Ujedinjenih nacija za borbu protiv dezertifikacije (UNCCD), ekspert za neutralnost degradacije zemljišta za Bosnu i Hercegovinu

2014 – Članica Rostera međunarodnih  stručnjaka za zemljište, Konvencija Ujedinjenih nacija za borbu protiv dezertifikacije (UNCCD)

Političko iskustvo sam stekla  koje posjedujem je relativno skromno, imajući u vidu činjenicu da sam član političke stranke od 2003. godine, ali bez ikakvog političkog angažmana sve do 2023. godine, kada sam pozvana da volonterski i bez formalnog imenovanja pokrenem Savjet za šumarstvo, preradu drveta i lovstvo na nivou Gradskog odbora. Nisam obavljala nikakve političke funkcije u dosadašnjoj karijeri.

MEĐUNARODNI PROJEKTI

FAO, 2022. Strengthening national and local capacities for the implementation of the LDN target (FSP)" - EP/BIH/018/GEF

IUCN: Project ADAPT - Nature-based solutions for resilient societies in the Western Balkans, 2020-2022

HORIZON2020/Faculty of Agriculture: Promoting SMART agricultural WATER management in Bosnia and Herzegovina, 2020-2024

EU4BUSINESS/GIZ: Local development strategies – Programmes for Local Self Government and Economic Development in Bosnia and Herzegovina, 2020-2022

UNCCD/Global Mechanism:  National Drought Management Plan for Bosnia and Herzegovina, 2019-2020

UNEP/GEF, ENOVA/Mother Nature „Revision of environmental components for the Environmental Report of Bosnia and Herzegovina, 2019

UNDP/GEF/Zavod za vodoprivredu “Technology transfer for climate resilient flood management in Vrbas River Basin 2019.

ЕRASMUS Capacity Buiding in Higher Education K2 “Soil Erosion and Torrential Flood Prevention: Curriculum Development at the Universities of Western Balkan Countries - SETOF), 2018-2021. 

FAO/Mother Nature Association “Be Solution to Solve Pollution”, 2018.

FAO/GEF/Poljoprivredni fakultet “DS-SLM Decision Support for Mainstreaming and Scaling up of Sustainable Land Management”, 2017‐2019.

GEF/UNCCD/CCD/16/GM/14 “Land Degradation Neutrality (LDN) target setting in Bosnia and Herzegovina”, 2016-2018.

World bank group/Financial corporation “Improvement of investment climate in Sokolac Municipality”, 2016.

UNEP/GEF „Support for Bosnia and Herzegovina for National Action Programs development according to 10 years Strategy of United Nations Convention against desertification (UNCCD)”,  2013-2015.

COST Action CA18135 „Fire in the Earth System: Science & Society“ The Management committee member from Bosnia and Herzegovina (2019-2023).

Cost Action CA16209 “Understanding and modelling compound climate and weather events (DAMOCLES)”, 2018-2022.

Cost Action CA16209 “The Soil Science & Archaeo-Geophysics Alliance: going beyond prospection” 2018-2022.

Cost Action CA16209 “Natural Flood Retention on Private Land”, 2017-2021.

Cost Action COST action FP 1204 “Green Infrastructure approach: linking environmental with social aspects in studying and managing urban forests”. 2014-2018.

COST Action ES1308 “Climate Change Manipulation Experiments in Terrestrial Ecosystems  Networking and Outreach (ClimMani)”, 2014-2018.

COST Action ES1306 “Connecting European connectivity research” (2014-2018);

COST Action FP1304 “Towards robust projections of European forests under climate

 

NACIONALNI PROJEKTI - Projekt menadžer

Upravljanje zemljištem I njegova degradacija u šumarstvu, 2023. Finansirano od: Ministarstvo naučnotehnološkog razvoja, visokog obrazovanja i informacionog društva Republike Srpske.

Stanje zemljišnih resursa i održivo upravljanje u cilju prevencije poplava 2, 2022. Finansirano od: Ministarstvo naučnotehnološkog razvoja, visokog obrazovanja i informacionog društva Republike Srpske.

Prirodom inspirisana rješenja u mitigaciji požara, 2021. Finansirano od: Ministarstvo naučnotehnološkog razvoja, visokog obrazovanja i informacionog društva Republike Srpske.

Uticaj požara na stanje i degradaciju zemljišta Republike Srpske 2020. Finansirano od: Ministarstvo naučnotehnološkog razvoja, visokog obrazovanja i informacionog društva Republike Srpske.

Podrška implementaciji COST akcije: LAND4FLOOD Natural Flood Retention on Private Land (CA16209), 2020. Finansirano od : Ministarstva civilnih poslova BiH.

Stanje zemljišnih resursa i održivo upravljanje u cilju prevencije poplava, 2019. Finansirano od: Ministarstvo naučnotehnološkog razvoja, visokog obrazovanja i informacionog društva Republike Srpske.

Mogućnost sprečavanja poplava u slivu rijeke Save i primjena savremenih metoda prema iskustvu razvijenih zemalja, 2019. Finansirano od: Ministarstvo naučnotehnološkog razvoja, visokog obrazovanja i informacionog društva Republike Srpske.

Mogućnost fitoremedijacije kontaminiranih zemljišta u urbanim područjima Republike Srpske, 2019. Finansirano od: Ministarstvo naučnotehnološkog razvoja, visokog obrazovanja i informacionog društva Republike Srpske.

Prikupljanje i korišćenje ambalažnog otpada na području opštine Teslić, 2018. Finansirano od: Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske.

Transparentnost u oblasti šumarstva u Republici Srpskoj, 2016. Finansirano od Ambasada USA u BiH.

Sakupljanje i korišćenje otpada u sarajevsko-romanijskom region, 2016. Finansirano od: Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske.

Uspostavljanje integrisanog sistema prikupljanja i odvajanja otpada kao mjere zaštite životne sredine u opštini Sokolac, 2015. Finansirano od: Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske.

Unapređenje saradnje sa dijasporom, kroz modernizaciju lokalnih zajednica uvođenjem e-uprave, 2015, Finansirano od: Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica  BiH.

Zaštitimo naše okruženje – reciklirajmo, 2014. Finansirano od Češke razvojne agencije.

Sadnja nevena (Callendula officinalis) i kamilice (Chamomilla officinalis) kao mogućnost samozapošljavanja žena na selu, 2013. Finansirano od FIGAP I Gender centra Vlade Republike Srpske.

Proizvodni potencijal šumskog zemljišta u šumskom privrednom području „Visočnik“ Han Pijesak, 2012. Finansirano od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva I vodoprivrede Republike Srpske.

Promocija ruralnog turizma na području opštine Šekovići, 2011. FIGAP i Gender centar Vlade Republike Srpske.

NACIONALNI PROJEKTI - Nacionalni ekspert

Mapiranje rizika od bujičnih poplava urbanih područja u BiH sa preliminarnim procjenama primjene zaštitnih mjera baziranih na prirodom zasnovanim rješenjima, 2022, UNDP/GEF/Zavod za vodoprivredu.

Izrada idejnog rješenja zaštite od bujičnih poplava na užem i širem urbanom području Grada Tuzla, 2022, UNDP/GEF/Zavod za vodoprivredu.

Izrada idejnog rješenja zaštite od bujičnih poplava na užem i širem urbanom području Grada Banja Luka, 2022, UNDP/GEF/Zavod za vodoprivredu.

 Master plan pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama u Republici Srpskoj, 2020, finansiralo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

 Ispitivanje kvaliteta eteričnih ulja drvnog zelenila i plodova četinara sa prostora Republike Srpske, 2020, Finansirano od: Ministarstvo naučnotehnološkog razvoja, visokog obrazovanja i informacionih tehnologija Republike Srpske.

Mogućnosti za poboljšanje upotrebe šuma kroz proizvodnju biomase kao obnovljivog izvora energije, 2016. Izvođač: Asocijacija šumskih inženjera EcoForest. Finansira: Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske.

Flora Republike Srpske“ 2016. Izvođač: Šumarski fakultet Banja Luka, finansiran sredstvima Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske.

Istraživanje sušenja šuma u Republici Srpskoj, 2016. Izvođač: Šumarski fakultet Banja Luka, finansiralo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Biomasa iz postrojenja za preradu drveta u zapadnom dijelu Republike Srpske - pregled i potencijal,  2016. Izvođač radova: Asocijacija šumarskih inženjera EcoForest. Finansira: Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske.

Sadržaj teških metala u zemljištima na ultrabazičnim stijenama – vegetacija kao potencijalni remedijator, 2012. Finansira Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.

Podzoli i njihova vegetacija u Republici Srpskoj“ 2012. Finansiran od Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske.

Analiza sedimentacije u akumulaciji Drenova - ocjena ugroženosti od erozionih procesa,  2011. Finansirano od Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske.

Genetska raznolikost i morfo - pomološka varijabilnost populacija kestena u BiH, 2011. Finansirano od Ministarstva nauke i tehnologije Republike Sr.

GIS baza podataka o potencijalno zaštićenim područjima u Republici Srpskoj, 2011. Finansirano od Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske.

Melioracije kultura smrče u povećanja količine i kvaliteta prinosa, Expert, 2011. Finansirano od Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske.

Indirektna konverzija i rekonstrukcija izdanačkih šuma bukve u viši uzgojni oblik, 2009. Finansirano od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Izolacija vodozaštitnih područja Veselinovac i Tisovac, 2008. Finansira Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Ugrožene vrste divljači u Bosni i Hercegovini,  2008. Finansirala Svjetska banka.

Održivo gazdovanje šumama - biodiverzitet i klimatske promjene u Republici Srpskoj, 2008. Finansirano od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Mogućnost uspostavljanja zaštićenog područja Klekovača – Lom, 2008. Finansirala Svjetska banka.

Karakteristike zemljišta sliva rijeke Tinje, 2007. Finansirano od Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske.

Procjena biodiverziteta i stanja šumskih ekosistema na planini Vučevo, 2007. Finansirano od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Ekološke osnove za Strategiju razvoja šumarstva Republike Srpske, 2006. Finansira Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Monitoring plodnosti zemljišta u rasadnicima Republike Srpske, 2006. Finansira Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Obrazovanje: 

Doktor šumarskih nauka, 2009 – 2013, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Srbija

Magistar šumarskih nauka, 2006-2009, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Srbija

Diplomirani inženjer šumarstva, 2000-2005, Univerzitet u Banja Luci, Šumarski fakultet, BiH

Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Srbija, specijalizacija u oblasti zemljišta i poplava, COST ACTION, 2019

UNEP/UNESCO/BMU Međunarodni kurs o zemljištu i zemljišnim resursima za održivi razvoj, Centar za međunarodne postdiplomske studije o upravljanju životnom sredinom (CIPSEM) u Drezdenu, Njemačka, 2019

Certifikat: International specialization on Soil and Sustainable management of Land Resources for Sustainable Development.

University of Missoury Columbia, USA, Junior Faculty Development Program, Usavršavanje u oblasti degradacije zemljišta, Certifikat.

Objavljeni akademski i naučni radovi:

https://www.researchgate.net/profile/Marijana-Kapovic-Solomun

https://scholar.google.com/citations?user=OFEn2z0AAAAJ&hl=sr&authuser=1

U navedenim citatnim bazama se nalaze naučni i stručni radovi, objavljeni u proteklom periodu zajedno sa brojem citata i H faktorom.

 

Pored navedenog, postoje brojna gostovanja u medijima koje ne mogu navesti jer nisu u formi članaka nego medijskih istupa i učešća u emisijama. Iste se mogu pronaći online.

https://www.google.com/search?q=marijana+kapovic+solomun&rlz=1C1GCEA_enBA931BA931&sxsrf=AJOqlzUc8xXDN2Qw3X4XeEtiDu5NCw8fHg:1678372860739&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwj-zqiRis_9AhUTg_0HHWvuAhEQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1280&bih=569&dpr=3

Vještine: Engleski (profesionalno), ruski (početnik)

Rad na računaru i sa softverima. Napredno znanje u svim softverima MS Office, SAS tool, QGIS, Adobe paket itd.

Interesovanja: Biciklizam, priroda, putovanja. Voljela bih više znati o oblastima menadžmenta i upravljanja ljudskim resursima, unaprjeđenju komunikacijskih vještina i sposobnosti pregovaranja.

Kontakt podaci: 

kapovicmarijana@yahoo.com

Komentari