Lejla Elezović

Lejla Elezović, Tuzla

Liderke Foruma za razvoj

 

Rezime:  Rođena je u Tuzli 10. novembra 1982.godine. Supruga i majka dvoje djece, zaposlena. Osnovnu školu završila u Lipnici, a srednju Ekonomsku školu u Tuzli, sa odličnim uspjehom, nakon čega upisuje Ekonomski fakultet u Tuzli smjer finansije i računovodstvo. Ubrzo nakon okončanja dodiplomskog studija upisuje postdiplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Tuzli koji zbog porodičnih obaveza i uloge majke ostavlja u statusu mirovanja.

Radno iskustvo stekla u finansijskom sektoru, zdravstvenom sektoru i u organima uprave gdje i danas radi. Jedan od ljepših perioda života je kraj osnovne i početak srednje škole, jer je pored izgrađenih neraskidivih prijateljskih veza u tom periodu bila član juniorske i U-18 teniske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Sportske vrijednosti smatra duboko usađenim u svoje biće, jer je upravo sport najviše uticao na formiranje njene ličnosti. Kroz sport je naučila da je za uspjeh potrebno puno uloženog truda i zalaganja što su i danas osnovne vrijednosti i principi kojima se vodi. Vrijedna, uporna i samoinicijativna osoba sa odličnim pregovaračkim i organizacionim sposobnostima. Zainteresovana za poboljšanja u svim krugovima društvene zajednice posebno u segmentu kvalitetnije zastupljenosti i aktivnijeg učešća žena i mladih u javnom životu, kao i neophodnih reformi u oblasti sporta. Strastveni je ljubitelj je skijanja, ali i planinarenja, te aktivno planinari po bosanskohercegovačkim planinama, a nerijetko ljepote svoje domovine dijeli na društvenim mrežama. kao dijete bavila se volonterskim radom u prikupljanu pomoći lica u stanju socijalne potrebe. Također, volonterski je radila u svojoj Mjesnoj zajednici, a kada su Tuzlanski kanton pogodile poplave 2014.godine volonterski je radila u centru za prikupljanje pomoći za stanovništvo ugroženo poplavama, za što je dobila i Zahvalnicu Grada Tuzla.

Iskustvo: 

Po završetku Srednje Ekonomske škole u Tuzli upisala Ekonomski fakultet u Tuzli, u toku studiranja radila kao trener tenisa, kao promotor u domaćim kompanijama i u organizacionim timova na velikim događajima kao što su koncerti, eventi i slično, po završetku fakulteta dobila posao u banci, a nakon petogodišnjeg rada u bankarskom sektoru prelazi u javni sektor u kojem je iskustvo stekla u Zavodu zdravstvenog osiguranja, Ministarstvu finansija u kojem je radila kao stručni savjetnik za planiranje budžeta i kao kontrolor računovodstvene dokumentacije, da bi 2019.godine sporazumnim prelaskom prešla u Ministarstvo za kulturu, sport i mlade u kojem i danas radi a gdje je obnašala i funkciju Pomoćnika ministra za sport i mlade, danas je zaposlena na radnom mjestu stručnog savjetnika za sport. Bivši je sportista i reprezentativka Bosne i Hercegovine u tenisu u kategorijama juniorki i U-18. Članica je Upravnog odbora Alumni asocijacije Ekonomskog fakulteta u Tuzli i Savjetodavnog odbora za studijski program "Menadžment u turizmu" Ekonomskog fakulteta u Tuzli, a nalazi se na Listi istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno-nastavnom procesu za izvođenje predavanja ili vježbi na Univerzitetu u Tuzli, Ekonomski fakultet. Članica je Koordinacionog odbora za praćenje Gender akcionog plana Tuzlanskog kantona za period 2021.-2024.godina i Koordinacionog tima za praćenje realizacije Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici Tuzlanskog kantona. U periodu od 2012-2017. godine obavljala funkciju predsjednice Upravnog odbora JZNU Dom zdravlja u Tuzli.  Učestvovala u procesu izrade Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona 2020-2024. i procesu izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2021-2027.godina u dijelu koji se odnosi na oblast sporta i mladih, a autorica je značajnih dokumenata koji su kreirani u Tuzlanskom kantonu a koji se odnose na oblast sporta i mladih i oblast finansija (budžet). Učesnica je mnogih konvencija i konferencija, nerijetko i kao panelista, ali i lice zaduženo za organizaciju istih. Njen rad je prepoznat od strane predstavnika medija i nevladinih organizacija, te je za svoj rad u državnoj službi nagrađena priznanjem "Super žena u 2021. godini",

Od srednje škole bila je aktivna članica Foruma mladih SDP Tuzla, a bila je članica Gradskog i Kantonalnog odbora SDP Tuzla sve do 2014.godine kada je  preuzimanjem dužnosti državnog službenika zbog zakonske obaveze prestala da se bavi politikom (stranačkom politikom). 

Obrazovanje: SSS - Ekonomska škola Tuzla; VSS - diplomirani ekonomista, JU UNTZ Ekonomski fakultet u Tuzli, u toku postdiplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Tuzli.

Vještine: Osnove računara sa operativnim sistemom M7. ECDL Base Certifikat: Obrada teksta, tablične kalkulacije, osnove on-line komunikacija, Engleski jezik  aktivno poznavanje, CEFE trening za start up biznise - stekla vještine neophodne za pokretanje vlastitog biznisa kroz praktične primjene swot analize, istraživanja tržišta, izrade biznis plana, ali i analize troškova u svrhu poboljšanja poslovanja, Korn&Korn seminar Program za analizu poslovnog rizika i korporativnih finansija, Položen ispit općeg znanja za državne službenike, CEO edukacija za pisanje projektnih prijedloga- Program izgradnje poduzetničkih sposobnosti sa ciljem pružanja znanja i vještina iz oblasti definisanja problema projekta, istraživanje i analiza tržišta, izrada matrica, razvijanje menadžerskih vještina, finansijsko upravljanje, Gentis trening upravljanje ključnim kupcima, Edukacija iz oblasti digitalnog marketinga, vještina komuniciranja u prodaji i statističkih analiza i obradi podataka, V viklus obuke za rukovodeće državne službenike u okviru koje je odbranila rad na temu "Finansijsko upravljanje i kontrola u oblasti sporta i mladih Tuzlanskog kantona“. Sadržaj Programa obuke: Modul komunikacijske vještine, modul savremeni koncept razvoja uprave i ljudskih resursa, modul razvoj karijere, modul prevencija korupcije i modul Bosna i Hercegovina/Evropska unija-aktuelnosti, Trening iz  oblasti održivog razvoja i zelene ekonomije lokalnih zajednica (Agenda 2030), Učesnica tematske radionice jačanja kapaciteta koordinacionog tijela za praćenje Gender akcionog plana u okviru koje su obuhvaćeni moduli na temu međunarodnog i domaćeg zakonskog okvira koji regulira oblast ravnopravnosti spolova i diskriminacije, obaveze institucija po Zakonu o ravnopravnosti spolova BiH, Gender akcionom planu BiH i EU finansijskom IPA okviru za ovu oblast.

 

Interesovanja: Zainteresovana sam za nove edukacije (i eventualno kao konsultant) posebno one koje se odnose na oblast veće zastupljenosti žena i mladih u javnom životu, veće učešće žena na rukovodećim pozicijama i političkim funkcijama posebno u dijelu implementacije zagarantovanih zakonskih prava žena i mladih, edukaciju mladih i žena o ostvarivanju njihovih prava kroz razne programe, zatim edukacije (i eventualno kao konsultant) za nužne reforme sporta posebno u dijelu hitnih izmjena zakona sporta i rješavanja problema rada i finansiranja sportskih saveza na državnom i drugim  nivoima vlasti i reprezentativnih selekcija, završetak postiplomskog studija na Ekonomskom fakultetu u Tuzli, učenje španskog jezika.

 

Kontakt podaci: 

lejla_husagic@hotmail.com

Komentari