Dragana Kokot

Dragana Kokot, Banja Luka

Liderke Foruma za razvoj

 

Rezime:  Dragana Kokot iz Banja Luke, diplomirani je pravnik sa položenim pravosudnim i advokatskim ispitom. Zaposlena je u Privrednoj komori Republike Srpske na mjestu generalnog sekretara ove institucije u okviru koje se dugo godina bavi zastupanjem interesa privrede, kreiranjem i upućivanjem prijedloga za izmjene i usvajanje propisa i promocijom privrednih potencijala kroz organizaciju različitih događaja kao što su konferencije, edukacije, poslovne misije, sajmovi, bilateralni susreti. Koordinator je projekata koje implementira Komora, a posebnu pažnju posvećuje pružanju poslovnih savjeta privredi i pripremi informacija od značaja za privredu.

Sekretar je arbitražnih sudova u Komori sa zadatkom organizacije i praćenja procesa arbitražnog načina rješavanja sporova u privredi. Posljednjih godina, zbog velikog nedostatka radne snage u privredi, poseban interes i aktivnosti usmjerene su na rješavanje ovog problema i to kroz promociju principa „učenje kroz rad“ u stručnim školama, uvođenje dualnog sistema obrazovanja u školskom sistemu i razvoj i implementaciju programa osposobljavanja odraslih za potrebe tržišta rada. U skladu sa razvojem tehnologije i sve većom primjenom digitalnih alata u procesu komunikacije i poslovanja, bavi se i pružanjem podrške privredi u procesu digitalne transformacije poslovanja i promocijom inovativnih rješenja u poslovanju. Predsjednica je Savjeta za preduzetništvo žena Privredne komore RS i član Tematske grupe za preduzetništvo žena u Evropskoj mreži preduzetništva (European Enterprise Network), čiji je cilj promocija žena u biznisu i podrška većem angažmanu žena u privredi. Predsjednica je Tehničkog komiteta 55 – Društvena odgovornost u Institutu za standardizaciju BiH u okviru kojeg se bavi promocijom društveno odgovornog poslovanja. Kroz aktivnosti ovog komiteta na dobrovoljnoj osnovi sa engleskog jezika je prevela nekoliko međunarodnih ISO standarda. 

Ovlašteni je verifikator u regionalnom programu sertifikacije opština i gradova kao lokalnih samouprava sa povoljnim poslovnim okruženjem (Business Friendly Certification in SE Europe), gdje provjerava stepen ispunjenosti zahtjeva u skladu sa BFC SEE standardom, a do sada je učestvovala u procesu sertifikacije 10 opština i gradova u BiH i zemljama regiona. Sertifikovani je posrednik u postupku sporazumnog vansudskog finansijskog restrukturiranja u skladu sa Zakonom kojim je regulisan ovaj pravni institut. Kroz karijeru učestvovala je na brojnim i različitim događajima u zemlji i inostranstvu, član je radnih grupa za izradu propisa na nivou Republike Srpske i BiH i radnih grupa za procjenu uticaja propisa na privredu, a kao posebnu prednost ističe široku mrežu poznanstava i saradnje sa predstavnicima drugih privrednih komora i poslovnih organizacija u BiH, regionu i EU, kao i mrežu privrednika i privrednica sa kojima intenzivno sarađuje.

U svom profesionalnom i ličnom angažmanu posvećena je odgovornom i stručnom postupanju i isticanju dobrih poslovnih praksi u skladu sa poslovnom etikom i principom cjeloživotnog učenja, razvoja i ulaganja u znanje. Aktivno se služi engleskim jezikom i digitalnim alatima za rad i komunikaciju.

Iskustvo:

Više od 15 godina iskustva u:

- savjetovanju poslovnih subjekata u vezi sa propisima i različitim (upravim,
   sudskim i arbitražnim) procedurama,

- organizaciji različitih poslovnih i edukativnih događaja,

- povezivanju poslovnih partnera,

- aktivnostima promocije, posebno promocije poslovnih rezultata i uspjeha
   žena u biznisu,

- komunikaciji sa organima vlasti na svim nivoima odlučivanja,

- saradnje sa partnerskim organizacijama u Regionu i inostranstvu,

- samostalno preduzetništvo kroz agenciju za poslovno savjetovanje „Lege
   Artis“ s.p. Dragana Kokot, Banja Luka

Obrazovanje: Diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim i advokatskim ispitom. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banja Luci; Pravosudni ispit položila pred Ministarstvom pravde BiH, a Advokatski ispit pred Advokatskom komorom RS. Pored formalnog obrazovanja, znanja i vještine sam nadogradila kroz brojne neformalne vidove edukacija u zemlji i inostranstvu.

Vještine: Savjesnost i odgovornost, komunikativnost, posvećenost u poslu, spremnost na učenje i dijeljenje znanja, spremnost na unapređenje svojih i tuđih znanja i iskustava, iskusna u komunikaciji sa domaćim i inostranim poslovnim subjektima i organizacijama, posjedovanje široke mreže poslovnih kontakta, orjentisana na pronalazak rješenja za izazove i probleme, iskusna u organizaciji i liderstvu.

Interesovanja: Oblast intelektualnog vlasništva, zaštite životne sredine i primjene društveno odgovornog poslovanja i pratećih principa; osnaživanje žena i promocija žena u biznisu; alternativni načini rješavanja sporova;  kontinuirano učenje i istraživanje novih i aktuelnih tema; sticanje novih znanja i stalno unapređenje sopstvenih sposobnosti; prepoznavanje prilika za poslovna povezivanja; primjena inovativnih pristupa u ličnom i profesionalnom okruženju. 

Kontakt podaci: 

legeartis.dk@gmail.com

draganak@komorars.ba 

linkedin.com/in/dragana-kokot-0b085927

Komentari